VEILIG THUIS

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kinder­mishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht. In urgente situaties ook buiten kantoortijd. Iemand die belt, adviseren wij over de te nemen stappen. Veiligheid staat hierbij centraal. Bij een officiële melding dragen we de verantwoorde­lijkheid over aan de betrokken hulp­verlening of het wijkteam. Zo nodig maken we veiligheids­voorwaarden, doen we onder­zoek en blijven we monitoren.

RESULTATEN

Ouderen in veilige handen

Financiële uitbuiting van ouderen is een vorm van geweld die de laatste jaren steeds meer in het nieuws komt. Veel ouderen hebben hulp nodig bij hun financiële admini­stratie. Dit maakt hen afhanke­lijk van anderen en kwets­baar voor misbruik. Op de Internationale dag tegen ouderen­mishandeling op 15 juni 2020 gaven we extra aandacht aan deze vorm van misbruik. Met een bewust­wordings­campagne over financiële uitbuiting bij ouderen.

Lokale allianties

Het project ‘Ouderen in veilige handen Gelderland-Zuid’ liep in 2020 na 7 jaar ten einde. Vanuit dit project is de onderlinge samen­werking versterkt tussen zorg­organisaties, wijkteams, welzijn, banken, bewindvoerders, notariaat en politie. Er zijn aandachts­functionarissen opgeleid en er zijn lokale allianties opgericht die het taboe rond (financieel) misbruik van ouderen willen doorbreken. Zij organiseren (net)werk­bijeenkomsten en lokale campagnes en voorlichtingen voor ouderen.

Duurzame aanpak

Projectleider Maaike Geertzen pleit voor een duurzame aanpak. “We hebben een groot regionaal netwerk opgebouwd van aandachts­functionarissen en profes­sionals. Belangrijk is dat we met z’n allen oog houden voor ‘niet pluis’-situaties bij ouderen en blijven werken aan het voorkómen ervan. Daarom brengen we vanaf 2021 preventieve taken onder bij Veilig Thuis, zoals het organiseren van een jaarlijkse kennisuitwisseling en het geven van voorlichting over ouderenmishandeling.”


Netwerken met de wijkteams

In de aanpak van huiselijk geweld en kinder­mishandeling moeten organisaties nauw samen­werken. In 2017 zijn bestuurlijke samen­werkings­afspraken gemaakt tussen de lokale wijk­teams en Veilig Thuis. In 2020 zijn deze samen­werkings­afspraken geactuali­seerd. De werkgroep ‘Samen Doen’ monitort de afspraken en stelt deze zo nodig bij. Ketenpartners en vertegenwoordigers vanuit de lokale wijkteams in Rivierenland en het Rijk van Nijmegen komen hiervoor periodiek bij elkaar.

Leerbijeenkomsten

Beleidsadviseur Marie-Christine van Dongen legt uit hoe de werk­vorm van ‘Samen Doen’ wordt door­ontwikkeld. “We kijken vanuit de praktijk hoe de samen­werking tussen de lokale wijkteams en Veilig Thuis nog beter kan. In 2020 zijn we gestart met leer­bijeenkomsten, waarbij Veilig Thuis-medewerkers in gesprek gingen met lokale wijkteams. Leidende vraag: waar lopen we tegenaan als we met elkaar samenwerken en hoe kan dit beter? De uitkomsten uit de leerbijeenkomsten gebruiken we ook bij de ontwikkeling van de nieuwe regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De regie komt meer bij de gemeenten te liggen.”

Nieuwe netwerkvorm

Een van de uitkomsten is dat de verschillen tussen lokale teams groot zijn, ook in communicatie en overdracht. Om beter op de lokale situaties aan te sluiten wordt ‘Samen Doen’ vervangen door een nieuwe (net)­werkvorm. Marie-Christine: “Vanaf 2021 over­leggen onze teammanagers ieder kwartaal op sub-regionaal niveau met de coördina­toren van alle lokale wijkteams uit deze subregio’s. Daar­naast gaan we 3 keer per jaar met ambte­naren in gesprek naar aanleiding van een kwartaalrapportage van Veilig Thuis, en ieder halfjaar met ketenpartners.”