GEZOND LEVEN

De afdeling Gezond Leven werkt aan een gezonde leefstijl bij inwoners. Onze gezondheidsmakelaars ‘School & Jeugd’ organiseren vanuit de school en wijk preventie­programma’s voor de jeugd. En onze gezondheids­makelaars ‘Volwas­senen’ organiseren in de wijk preventie­programma’s voor volwas­senen en ouderen. Onze aanpak is integraal: we werken vanuit een brede benadering samen met onze partners aan de ontwik­keling, organisatie en uitvoering van deze preventie­programma’s.

Advisering gezonde leefomgeving

De Omgevingswet (verwachte startdatum: 1-1-2022) zorgt ervoor dat gemeenten een samenhangende aanpak hanteren bij het ontwik­kelen van ruimtelijke plannen. Met het oog op deze wet schreven de ODR, ODRN, VRGZ en GGD Gelderland-Zuid in 2020 een voorstel voor hun gezamenlijke dienst­verlening en rolverdeling: wie adviseert waarover bij complexe ruimtelijke initiatieven? De project­leiders Omgevingswet van de 14 gemeenten in Gelderland-Zuid namen dit voorstel voor samenwerking over.

Quickscan

­Sigrid van Haren, adviseur Gezonde Leefomgeving, legt uit wat de rol van de GGD bij de implementatie van de Omgevingswet betekent. “Als één van de partners voor een gezonde fysieke leefomgeving adviseren we gemeenten over gezondsheids­bevorderende en gezondheids­bescher­mende aspecten. Dit advies helpt een gemeente bij het formuleren van gezond­heids­ambities in de ‘omgevings­visie’. Vervolgens moeten deze ambities vertaald worden in planregels voor het ‘omgevings­plan’. Ook daar onder­steunen we bij.” Als voor­beeld noemt ze de quickscan voor de gemeenten Neder-Betuwe en Buren. “We hebben op wijk- of kernniveau inzichtelijk gemaakt hoe het er met bepaalde gezondheidsaspecten voor staat. Denk aan luchtkwaliteit en geluidshinder, maar ook aan het voor­zieningen­niveau in de wijk. Dat helpt de gemeente om keuzes te maken.”

Netwerken

Het afgelopen jaar investeerde ze samen met haar collega’s van het team Gezondheid en Milieu nadrukkelijk in netwerk­ontwikkeling. Zo zochten ze aansluiting bij bestaande overlegvormen, zowel in het sociale als fysieke domein. Daarnaast namen ze deel aan overleg voor zowel de regio Nijmegen als Rivierenland, waarbij de projec­tleiders Omgevings­wet van alle gemeenten aanschoven. Maar ook andere ketenpartners, zoals omgevingsdiensten, water­schappen, Provincie en Rijkswaterstaat. Sigrid: “Belangrijk is dat we bij de ontwikkeling van ruim­telijke plannen zo vroeg mogelijk bij gemeenten in beeld zijn. We willen betrokken worden in de advies­fase, bij het thema gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. In deze fase is de grootste gezondheidswinst te behalen.”


Hoe gaat het met onze inwoners?

Ieder jaar voert de GGD een Gezondheidsmonitor uit onder een bepaalde leeftijdsgroep van de bevolking. Gemeenten gebrui­ken de uitkomsten van deze monitors voor het opstellen van gezondheidsbeleid en organiseren van pas­sende activi­teiten. Het uitvoeren van een Gezondheids­monitor is een traject van minstens 2 jaar waarbij veel komt kijken. In 2020 liepen er 2 monitors waarvan de uitvoering zich in verschillende fases bevond.

Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd bereikte de laatste fase. Nadat in 2019 de online vragenlijst door leer­lingen in het voortgezet onderwijs was ingevuld, volgde in 2020 de databewerking, analyse en presentatie van de resultaten aan gemeenten. Epidemioloog Marlene van der Star: “We hebben veel vervolg­presentaties gegeven aan raads­commissies en netwerk­partners. Samen hebben zij nieuwe prioriteiten gesteld voor het jeugdbeleid. Daarnaast hebben we voor alle 50 scholen een schoolrapport gemaakt, dat aanknopingspunten biedt voor hun gezond­heidsbeleid. Deze zijn door collega’s van het team School & Jeugd en de Jeugdgezond­heidszorg op scholen besproken.”

Volwassenen

Voor de Gezondheidsmeter Volwassenen was 2020 het jaar van de voorbereiding. Dat betekent afstem­men met gemeen­ten en GGD-afdelingen over de onderwerpen in de vragenlijst. Maar ook de grootte van de steekproef bepalen. In september werden de uitnodigingen verstuurd naar ruim 45.000 18-plussers in Gelderland-Zuid. Met heel veel aan­vullende PR-activiteiten en netwerk­inspanningen om voldoende respons te krijgen. Epidemioloog Jolanda Terpstra: “Onze gezondheids­makelaars hebben hun sociale kanalen gebruikt en we hebben onze gemeentelijke collega’s benut om de vragen­lijsten onder de aandacht te brengen. Alles bij elkaar leverde dit een mooie én hogere respons op dan bij de eerdere monitors: ruim 40% voor de 18-64 jarigen en ruim 50% bij de 65-plussers.”