BIJZONDERE ZORG

Bijzondere Zorg richt zich op kwetsbare burgers die zorg nodig hebben, maar deze zorg – om welke reden dan ook – niet krijgen (OGGZ-doelgroep). Zij komen hierdoor in een negatieve spiraal en kunnen voor overlast zorgen in hun omgeving. Samen met partners in het sociale domein brengen we hulp voor deze mensen zo snel mogelijk op gang. Het team Toegang Beschermd Wonen (TBW) is onderdeel van de afdeling Bijzondere Zorg. In opdracht van de centrum­gemeente Nijmegen beoordelen wij de aanvragen voor beschermd wonen. Wij doen hiervoor onderzoek en geven advies over een passende voorziening en zorg­aanbieder.

Beschermd Wonen en Beschermd Thuis

Sinds januari 2020 werkt centrumgemeente Nijmegen met nieuwe producten, waarvoor het team Toegang Beschermd Wonen (TBW) de indicatie stelt: ‘Beschermd Wonen’ en ‘Beschermd Thuis’. Beschermd Wonen omvat 24-uurs zorg in een (woon)instelling. Beschermd Thuis omvat 24-uurs begeleiding en toezicht/bereikbaarheid in de thuissituatie. In de verschillende gemeenten en sociale (wijk)teams hebben we deze producten onder de aandacht gebracht.

Presentaties

“Door corona was het een extra uitdaging om dit te organiseren”, vertelt Eline Hendriks, coördinator TBW. “Voor alle gemeenten en sociale (wijk)teams hebben we vaste contactpersonen. Zij hebben voor hun contacten via Microsoft Teams presentaties over de nieuwe producten verzorgd. Dat werkte goed. We kregen terug dat deelnemers deze sessies waardevol vonden, alleen al om de onderlinge banden weer eens aan te halen.”

Passende zorg

De contacten met ketenpartners, gemeenten en sociale (wijk)teams zijn ook belangrijk om casuïstiek te bespreken. Eline: “Waar nodig sluiten we aan bij casuïstiekoverleg. Ook nemen we deel aan het Ketenoverleg Beschermd Wonen. We overleggen daar met zorgaanbieders en centrumgemeente Nijmegen over de in- en uitstroom van cliënten bij Beschermd Thuis en Beschermd Wonen. Zo werken we gezamenlijk aan de beste passende zorg voor deze cliënten.”


Uitvoering Wet verplichte ggz

Vanaf 1 januari 2020 is er de Wet verplichte geestelijke gezond­heids­zorg (Wvggz). Voor gemeenten brengt dit nieuwe taken met zich mee. In Gelderland-Zuid laten gemeenten een deel van deze taken uitvoeren door de afdeling Bijzondere Zorg van de GGD. Het gaat om de ‘meldfunctie en uitvoering van het verkennend onderzoek bij een zorg­machtiging’ en het ‘horen van de patiënt bij een crisismaatregel’. Vooraf en tijdens dit 1e uitvoerings­jaar hebben we flink geïnvesteerd in de samen­werking met ketenpartners.

Verkennend onderzoek

“De Wvggz-taken passen goed bij ons”, vindt medewerker Maria van der Linden. “Wij hebben al een meldpunt waar professionals en burgers hun zorgen over psychisch kwets­bare inwoners kunnen melden: het Meldpunt Bijzondere Zorg. Onze medewerkers kennen en verstaan deze doelgroep.” Na een melding onderzoekt het meld­punt of verplichte zorg van toepassing is voor de persoon die wordt gemeld. Blijkt dit niet het geval, dan blijft Bijzondere Zorg vaak tóch betrokken bij de cliënt. “We zullen ons uiterste best doen om die persoon dan via een vrijwillig traject in zorg te krijgen,” aldus Maria.

Horen van de cliënt

Soms is de situatie zo nijpend dat de crisisdienst moet beoordelen of een gedwongen opname nodig is. Er kan dan een ‘crisis­maat­regel’ worden aan­gevraagd. Nieuw is dat de patiënt hierover eerst gehoord wordt, voordat de burgemeester besluit tot een gedwongen opname. In de regio Gelderland-Zuid voert de GGD deze ‘hoortaak’ uit. Beleidsmedewerker Jolande Schevers: “Of het nu gaat om een verkennend onderzoek naar verplichte zorg of het horen bij een gedwongen opname: in beide trajecten zijn er verschillende samen­werkings- en overdrachts­momenten tussen GGD, gemeente en keten­partners. Het helpt dat wij als meldpunt de meeste ketenpartners al kenden.”