image

EEN KANSRIJKE START


“Wij kunnen het verschil maken voor ouders en hun kindje.”

Lisette van der Horst

“Je gunt het die vrouw dat ze eerst haar leven wat beter op de rit krijgt.”

In 2018 startte VWS het preventieprogramma Kansrijke Start. GGD Gelderland-Zuid doet mee met onder andere de projecten ‘Nu Niet zwanger’ en ‘VoorZorg’.

Kwetsbare moeders

Binnen de GGD lopen veel professionals rond die op verschillende manieren te maken hebben met kwetsbare groepen. Ook kwetsbare (toekomstige) moeders. “Soms zie je een vrouw die mogelijk zwanger is, maar in haar situatie weet je bijna zeker dat het kind geen goede start krijgt,” vertelt verpleegkundige seksuele gezondheid Lisette van der Horst. “Je gunt het die vrouw dat ze eerst haar leven wat beter op de rit krijgt.” Samen met ketenpartners zoekt ze naar mogelijkheden om deze kwetsbare vrouwen passende hulp te bieden.


Praten over zwangerschap
Lisette coördineert sinds eind 2017 het programma ‘Nu Niet Zwanger’ (NNZ). Dat doet ze samen met haar collega Irmgard Leferink, projectleider seksuele gezondheid. Het NNZ-programma richt zich op vrouwen in leefsituaties die voor een kind risicovol kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan dak- en thuislozen, prostituees, verslaafden, mensen met psychische problemen of vluchtelingen. Irmgard: “Je kunt deze vrouwen doorsturen naar de huisarts voor anticonceptie, maar de kans is groot dat ze niet gaan. Ze hebben te veel problemen, geen financiële middelen of onvoldoende besef over het belang van anticonceptie. Als je echt preventief wilt werken, ga je met deze vrouwen praten. Hebben ze op dit moment eigenlijk wel een kinderwens?”


Gemotiveerd uitstellen

“We willen hun kinderwens niet afnemen”, benadrukt Lisette. “Het gaat er juist om dat zij op een goede manier invulling geven aan hun kinderwens. Op een beter moment in hun leven, onder geschiktere omstandigheden. De aanpak is geslaagd als we met een vrouw in gesprek zijn geweest over haar kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zodat zij een weloverwogen besluit kan nemen over het wel of niet uitstellen van een zwangerschap.” Bij GGD Gelderland-Zuid zijn 8 aandachtsfunctionarissen getraind om deze gesprekken te voeren. Connie Rijlaarsdam van GGD Hart voor Brabant, die in 2014 de succesvolle NNZ-aanpak ontwikkelde, leidde hen op.


Vertrouwen en respect
Het gaat om het opbouwen van vertrouwen en respect tussen hulpverlener en cliënt. De hulpverlener regelt zo snel mogelijk anticonceptie als de cliënt er klaar voor is. Om die snelheid te illustreren, noemt Lisette een recent voorbeeld. “Ik word gebeld door een collega van Bijzondere Zorg, ze heeft op dat moment een afspraak op de GGD met een sekswerker van de tippelzone. Deze cliënt geeft aan dat ze een spiraal wil. Ik heb direct onze arts in stelling gebracht en een uur later was de spiraal geplaatst. Je moet snel kunnen handelen, want anders ben je zo’n cliënt kwijt. Ze hebben andere dingen aan hun hoofd.”

Irmgard Leferink

“Hebben ze op dit moment eigenlijk wel een kinderwens?”

Nu Niet Zwanger

GGD Gelderland-Zuid voerde van november 2017 tot augustus 2018 een succesvolle pilot uit van het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). Het programma startte in 2014 in Tilburg en had een slagingspercentage van ruim 80%. Met vergelijkbaar succes werd in 2017 het programma ook uitgerold in Rotterdam. De toenmalige wethouder Hugo de Jonge nam als minister VWS in 2018 het programma op binnen het landelijke actieprogramma Kansrijke Start.

Gemeenten daagt hij uit om de aanpak duurzaam in te voeren als zorg voor kwetsbare ouders. Het gaat om intensieve begeleiding van (potentiële) ouders die te maken hebben met een combinatie van problemen. Zoals: psychiatrische problemen, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid en/of schulden. Belangrijkste doel: ongeplande en ongewenste zwangerschap voorkomen door vrijwillig en gemotiveerd de kinderwens uit te stellen. De aanpak is outreachend, in de vorm van gesprekken thuis bij de (potentiele) ouders.

NU NIET ZWANGER

PROBLEMATIEK

Kind houden?

De gesprekken met de cliënt zijn meestal 1-op-1, bij voorkeur in de vorm van een huisbezoek. Soms blijkt een vrouw al zwanger en twijfelt ze of ze de zwangerschap wil uitdragen. Als ze hulp nodig heeft bij het maken van die keuze, wordt een collega ingeschakeld voor een keuzehulpgesprek. Als het gaat om een jonge kwetsbare vrouw die zeker weet dat ze haar kind wil houden en het is haar eerste kindje, dan komt Saskia Rooijakkers in beeld. Deze verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg leidt sinds september 2017 de pilot ‘VoorZorg’. Doel is om ervoor te zorgen dat baby’s in een risicovolle (gezins)situatie, zo probleemloos mogelijk de eerste 2 jaar doorkomen.


Raad en daad

“Het zit hem vooral in het ‘hechten’ van de baby”, vertelt Saskia over de aanpak. “Vaak is de moeder zelf – om welke reden dan ook – als baby niet goed gehecht aan haar ouders. Ze mist hierdoor een stevige basis. Dit zorgt ervoor dat ze vaker in lastige situaties terechtkomt, met alle gevolgen van dien. Ook voor de opvoeding van haar eigen kind.” Volgens Saskia heeft de moeder baat bij iemand die met raad en daad naast haar staat, op een gelijkwaardige manier. “Je moet vooral niet willen sturen. Het werkt alleen als je deze vrouwen zelf tot inzichten en keuzes laat komen. Ik volg hen daarin. Het is hún keuze en van daaruit gaan we nadenken over consequenties en vervolgstappen.”


Best schipperen

Op dit moment begeleidt ze negen moeders, in de meeste gevallen samen met hun partner. Ze gaat regelmatig langs en is een belangrijk persoon in hun leven geworden. Vaak zelfs een van de weinige mensen met wie ze contact hebben. Saskia probeert het vangnet rond haar cliënten uit te breiden. Via de netwerken van haar collega’s, maar ook via de familie- en kennissenkring van haar cliënt. “Dat is nodig, anders draag ik een te grote verantwoordelijkheid in mijn eentje. Ik besteed 2 werkdagen per week aan dit project. Maar wat doe je als je een appje krijgt na werktijd? Soms is dat best schipperen, want ik moet ook m’n privéleven bewaken.”


Structuur bieden

Ze voert gesprekken met de vrouwen om hun leven in kaart te brengen, in het begin wekelijks. “Leidend zijn vragen als: wat heb je meegemaakt, hoe werd je opgevoed, wat voor relaties had je, wat voor moeder wil je zelf zijn? Het is vooral een registratie van feiten, ik ben er niet om gebeurtenissen te verwerken.” Ze wil een frisse start maken met de opvoeding, de vrouwen staan er open voor. “Ik heb een vrouw in begeleiding met een chaotisch levensverhaal. Haar kindje wil ze juist structuur bieden, zelf heeft ze dat niet gehad. Samen maken we een schema. Van kleine dagelijkse dingen, zoals elke dag douchen. Zo creëer je houvast voor de moeder en een structuur die ze ook weer kan overdragen op haar kind.”


Ultieme preventie

Hulpverleners die zich zorgen maken over een (toekomstige) zwangerschap bij een cliënt, kunnen contact opnemen met de dames van NNZ of VoorZorg. Irmgard: “We werken samen met collega’s binnen de GGD, wijkteams, verslavingszorg, huisartsen, verloskundigen, ROC’s, noem maar op. Van veel hulpverleners hoor ik terug dat ze blij zijn met onze aanpak. Het schept ruimte om aan andere zaken te werken in het leven van hun cliënt.” Ook de vrouwen zelf ziet ze opgelucht de deur uitgaan als de anticonceptie is geregeld: weer een zorg minder. “Een paar gesprekken en je kunt er abortus, uithuisplaatsing en andere ellende mee voorkomen. Ik vind dat ultieme preventie.” Saskia is het er roerend mee eens: “Met ons werk kunnen we echt het verschil maken voor het leven van de ouders en hun kindje.”

Saskia Rooijakkers

“Wat voor moeder wil je zijn?”

Pilot ‘VoorZorg’

VoorZorg is een ondersteuningsprogramma van de Jeugdgezondheidszorg, voor kwetsbare vrouwen tot 25 jaar. Het programma startte in september 2017 als pilot, voor een periode van 2,5 jaar. Ongeveer 1% van de zwangeren komt in aanmerking voor het programma. Indicaties voor deelnemers zijn onder meer: alleenstaand, weinig sociale steun, laag inkomen, mishandeling / verwaarlozing in hun jeugd. De vrouwen zijn zwanger van hun eerste kind. Omdat de vrouwen nog niet eerder hebben opgevoed, kunnen zij blanco en gemotiveerd aan het programma beginnen.


In 40-­60 huisbezoeken bouwt de VoorZorg-verpleegkundige (die hiervoor speciaal is opgeleid) aan een vertrouwensrelatie met haar cliënt. Het versterken van ouderschapsfuncties, opvoedvaardigheden en de ontwikkeling van het kind staan daarbij centraal. De verpleegkundige maakt ook gebruik van videohometraining. De begeleiding start het liefst zo vroeg mogelijk in de zwangerschap en uiterlijk bij 28 weken. Dit gaat door totdat het kind 2 jaar oud is.